Die Zukunft iss vun unserem Volk net gut. Mir lewe en unbekannt Lewe in unserem Hemeetland. Mir hen iwwer unsere Lenner gharrscht, awwer heit hen mir uns verlore.

Wu iss unseri Deitschi Freiheit? Sin mir net die waahre Amerikaaner, awwer warum kann unser Volk die Mudderschprooch net lese? Des iss en Verbreche gegge unseri Rechde!

Englischer Zwingherrschaft waert unseri gschlichtliche Vergangenheet, awwer was kann man duh? Deitscherei iss Amerikaaner vun Rechts wege, un ‘s Volk brauch sich helfe.

Leave a Reply

Categories